Th | En                 Welcome to thaimassage training center baan tasala chiangmai thai land
อาจารย์ วิไล วิชัยวงศ์
ประวัติการฝึกอบรม
 • อบรมหลักสูตรนวดไทย 372 ชั่วโมง รุ่นที่ 26 ของสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
 • อบรมหลักสูตรนวดไทย วิทยากรแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 3 สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย อาคารกรมการแพทย์ 6 (DMS6) กระทรวงสาธารณสุข
 • อบรมหลักสูตรนวดไทย 800 ชั่วโมง รุ่นที่ 4 ของสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
 • อบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา ครูต้นแบบการนวดไทย จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
 • อบรมหลักสูตรวิทยากรและครูนวดไทย จากโรงเรียนเพ็ญแขแพทย์แผนไทย
 • อบรมหลักสูตร ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา เทคนิคการเป็นครูฝึกวิชาชีพสปา
 • เกียรติประวัติ
 • ได้รับคัดเลือกเป็น อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๑ สาขาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
  ( กระทรวงสาธารณสุข )
 • ได้รับคัดเลือกเป็น อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๑ ชนะเลิศ สาขา การแพทย์แผนไทย ( สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ )
 • ได้รับคัดเลือกเป็น เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ สาขาภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )
 • ประกาศนียบัตร
  อาจารย์ ระวีลักษณ์ วิชัยวงค์
  ประวัติการฝึกอบรม
 • ปี 2547 อบรมหลักสูตรนวดไทย 372 ชั่วโมง ของสถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 • ปี 2547 อบรมหลักสูตรฟื้นฟูความรู้ครูฝึกการนวดแผนไทยมาตรฐานรุ่นที่ 1 ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
 • ปี 2548 ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถเป็น ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 3
 • ปี 2550 ผ่านการอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาไทยสปายะจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • ปี 2552 อบรมหลักสูตรวิทยากรและครูนวดไทย จากโรงเรียนเพ็ญแขแพทย์แผนไทย
 • ปี 2554 ผ่านการอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขานวดน้ำมัน จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • ประวัติการศึกษา
 • ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • กำลังศึกษา และ ทดสอบความรู้ด้านแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรมแผนไทย และ เภสัชกรรม จากกองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
 • ประกาศนียบัตร